Hướng dẫn fix lỗi Add To Cart không hoạt động trong Magento 2

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi Add To Cart không hoạt động trong Magento 2.

Read more

Cách fix lỗi [Error] InvalidArgumentException: Wrong file in magento235\vendor\magento\framework\Image\Adapter\Gd2.php:64 khi đang cài đặt Magento 2

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi [Error] InvalidArgumentException: Wrong file in magento235\vendor\magento\framework\Image\Adapter\Gd2.php:64 khi đang cài đặt Magento 2.

Read more